Aktualności - M. Jaworzno

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

16.01.2006
0 0 0 0
M. Jaworzno

JTBS/DI/ 3 /06


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Mickiewicza 1
tel/fax 032 616 20 45,751 90 92
e-mail: jtbs @ interia.pl
www .jtbs.iap.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.” Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (powtarzalnych) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” przy ulicy Chełmońskiego w Jaworznie”

W zakres opracowania wchodzi:
- projekt budowlano-wykonawczy sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzykondygnacyjnych( powtarzalnych ) łącznie 72 mieszkania
- projekt kotłowni gazowej c.o. i c.w
- projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej
- projekt wewnętrznej instalacji wod-kan i c.w
- projekt wewnętrznej kanalizacji
- projekt sieci zasilającej budynki c.o. i c.w
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( dla wszystkich branż )
- projekty z zakresu infrastruktury technicznej (drogi, miejsca postojowe, murki, elementy małej architektury )
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

2. Termin wykonania zamówienia
rozpoczęcie 10.02.2006r. zakończenie 30.03.2006r.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
mgr inż. Bernadeta Śliwa, Zofia Cybulska
w godz. 7.30. – 15.00,
tel. (032) 616 20 45, 751 90 92

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
- osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Mickiewicza 1 w Jaworznie
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
- lub pocztą, po uprzednim wystąpieniu na piśmie

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w % :
cena - 100%

7. Termin wiązania ofertą wynosi 30 dni.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7

9. Miejsce składania ofert :
w siedzibie Jaworznickiego TBS spółka z o.o.
Jaworzno ul. Mickiewicza 1 w terminie do dnia 02.02.2006 r. do godz.10.30


Jaworzno, dnia 11.01. 2006r.


Autor: Jaworznickie TBS
Źródło: www.jtbs.iap.pl