Aktualności - M. Jaworzno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

30.04.2007
0 0 0 3
M. Jaworzno

JTBS/DI/P/4/07
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 1
43-600 Jaworzno
woj. śląskie

tel. 0-32 616-20-45
fax. 0-32 616-20-45


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Partyzantów w Jaworznie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Jaworzno, dnia 24.04.2007r. Zatwierdzam ..............................
SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne – str. 3
2. Określenie przedmiotu zamówienia – str. 3
3. Termin wykonania zamówienia – str. 4
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – str.4- 5
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – str. 5-7
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów – str. 7
7. Wymagania dotyczące wadium – str. 8-9
8. Termin związania ofertą – str. 9
9. Opis sposobu przygotowania ofert – str. 9-10
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – str. 10
11. Opis sposobu obliczenia ceny – str. 10-11
12. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym – str. 11
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – str. 11
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – str. 11-12
15. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – str. 12
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – str. 12-13
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia – str. 13
18. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – str. 13


I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Zamawiający: Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.,
ul. Mickiewicza 1 43-600 Jaworzno zaprasza
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Partyzantów w Jaworznie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W przypadkach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają przepisy cytowanej powyżej ustawy.
3. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi częściami SIWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Partyzantów w Jaworznie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną –
CPV : 45211000-9
2. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty wynikające z załączonej :
1. dokumentacji projektowej a w szczególności:
- roboty budowlane, elewacje,
- instalacje sanitarne ( wod.-kan, centralnego ogrzewania),
- instalacja elektryczna, teletechniczna, odgromowa
- przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynków
- infrastruktura towarzysząca ( chodniki, miejsca postojowe, murki oporowe, zieleń, elementy małej architektury)
2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Na koszt wykonawcy realizowane będą prace, pomiary i badania, o których mowa w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty
w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2007r. do 31 sierpnia 2008 r.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) wymaga się wskazania kierownika budowy posiadającego dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,
z aktualnym opłaconym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika.
b) wymaga się wskazania kierowników robót posiadających dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika robót w budownictwie w specjalnościach: elektrycznej oraz instalacyjnej, z aktualnymi opłaconymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
3) posiadają niezbędny potencjał techniczny - posiadają w dyspozycji sprawne narzędzia
i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
4) posiadają doświadczenie zawodowe z realizacji zakończonych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na obiekty kubaturowe ( budownictwo mieszkaniowe lub obiekty użyteczności publicznej ) o podobnym standardzie wykonawstwa, złożoności i wielkości oraz o wartości robót min. 3,0 mln złotych;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych posiadają obroty w zakresie robót budowlanych
w wysokości min. 4 ,0 mln złotych rocznie


b) posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, której suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową OC wynosi 0,5 mln złotych;
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Formularz ofertowy z ceną ofertową netto i brutto za realizację całości zadania, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowa powinna uwzględniać uwagi zawarte w części I pkt 4 niniejszej SIWZ).
W przypadku wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia dokumentów określonych w pkt. 3 - 7 dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Dodatkowo dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot wskazany w umowie konsorcjum.
3. Aktualny (tzn. wystawiony lub potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Oświadczenie stwierdzające, że wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ.
5. Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( za aktualne uznaje się zaświadczenia
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert )

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawcy.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z uwagami zawartymi w części VII pkt 4 specyfikacji).
9. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały należycie wykonane –
wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wymaga się realizacji co najmniej 2 zamówień na obiekty kubaturowe o podobnym charakterze, podobnym standardzie wykonawstwa, złożoności i wielkości z zakresu budownictwa mieszkaniowego lub obiektów użyteczności publicznej.
10. Wykaz osób po stronie wykonawcy, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w jego wykonywaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
1) Dla kierownika budowy wymaga się złożenia kopii dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w budownictwie
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, z aktualnym opłaconym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
2) Dla kierowników robót wymaga się złożenia kopii dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika robót w budownictwie
w specjalnościach: elektrycznej oraz instalacyjnej, z aktualnymi opłaconymi zaświadczeniami
o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
11. Kopia polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody w zakresie prowadzonej działalności, której suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową OC wynosi 0,5 mln zł.

12. Sprawozdanie finansowe, za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlega ono badaniu. W przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności. W przypadku krótszego okresu działalności – odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia tej działalności.
13. informacji z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej, w którym/ej wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków oraz wykazanych obrotów na rachunku za okres ostatnich 6 - ciu miesięcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
14. Kosztorys ofertowy, zgodnie z uwagami zawartymi w części XI pkt. 2 SIWZ.
15. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, zawierający przebieg robót i odpowiadające im kwoty przerobu w układzie miesięcznym terminie 7 dni po podpisaniu umowy o roboty.
16. Oświadczenie, w którym wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania w ofercie zakresu wykonywanego przez podwykonawcę zadania może skutkować niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy
o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie powierzonych mu czynności.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że zapytanie wpłynie do niego na mniej
niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali od niego SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SIWZ.
Treść zmian zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację.

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony zamawiającego są:
1) mgr inż. Janusz Łach Prezes Zarządu , tel. 032/ 616 20 45
2) Zofia Kubicz-Cybulska Inspektor ds. Inwestycji tel.032/ 616 20 45
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium
w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieściapięćtysięcy złotych).
2. Wadium pozostaje w dyspozycji zamawiającego przez czas związania ofertą.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert i zawieszenia biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, zamawiający wezwie (pod rygorem wykluczenia z postępowania), do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelew lub wpłata na rachunek Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. o/Jaworzno
Nr 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295 do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium;
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Oryginały przedmiotowych dokumentów (z ppkt b) - e)) należy złożyć w siedzibie zamawiającego,
przy ulicy Mickiewicza 1 przed upływem terminu składania ofert; kserokopie powyższych dokumentów należy przedłożyć w składanej ofercie.
5. Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte
lub upłynął termin do ich wnoszenia.
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona

przy czym złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego
z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać wymogom treści SIWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznie – długopisem, albo nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku reprezentacji wykonawcy przez osoby inne niż wykazane w dokumentach załączonych do oferty, wymagane jest załączenie stosownego upoważnienia.
4. Celem ułatwienia pracy komisji przetargowej, pożądanym jest, aby każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki były kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
6. Do oferty muszą zostać dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w części V niniejszej SIWZ.
7. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginałach lub w odbitkach kserograficznych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

Za zgodność z oryginałem należy potwierdzić każdą zapisaną stronę kserokopii dokumentu.
8. Wszelkie załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku oraz ściśle wg warunków i postanowień specyfikacji. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła wykonawcy powinien na niej umieścić adnotację „nie dotyczy”. Wykonawca nie może dokonywać żadnych merytorycznych zmian w załącznikach i dostosowywać ich do własnych potrzeb.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
10. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
Oferta na przetarg nieograniczony w dniu ......... dot. „ ..../podać temat zadania/....” oraz dopisek: „nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.
W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa zamawiającego, zapisana data i godzina złożenia oferty oraz kolejny jej numer.
11. Oferty złożone po wyznaczonym do składania ofert terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do zamawiającego.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty powinno być przygotowane identycznie jak oferta, z tym, że na kopercie powinny znaleźć się dodatkowe napisy: „ZMIANA”, „WYCOFANIE”.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w Jaworznickim TBS spółka z o.o.
2. Termin składania ofert upływa 18.06.2007 r. o godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 18.06.007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Jaworznie, ul. Mickiewicza 1.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określi cenę za realizację całości zamówienia.
2. Wykonawca w kosztorysie ofertowym uwzględni wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową wg załącznika nr 2 do siwz.
W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej, przedkładanych przez Wykonawcę, będą zawarte wszelkie cła, podatki, opłaty inne należności płatne przez wykonawcę jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z wykonywaniem całości zadania. Zakres pozostałych planowanych świadczeń nie będących robotami budowlanymi wykonawca ujmie w kosztach pośrednich budowy.

W przypadku wystąpienia w pozycjach ofertowych kalkulacji indywidualnej wykonawca przedstawi szczegółowe kalkulacje oferowanych cen jednostkowych,
Ceny określone przez wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
3. Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można będzie poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ, A ZAMAWIAJĄCYM.
Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Nie dopuszcza się stosowania do rozliczania walut obcych.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

CENA (brutto) WYKONANIA CAŁOŚCI ZADANIA - 100%
Maksymalną ilość punktów w tym kryterium (tj. 100) otrzyma wykonawca z najniższą ceną. Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą – stosując wzór:
X=cena najniższa x 100% x 100pkt cena badanej oferty

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany w piśmie zawiadamiającym o wyborze jego oferty. W wyznaczonym terminie wykonawca powinien przybyć
w celu podpisania umowy.


3. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w niniejszej SIWZ

XV. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.
1. Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Treść § 8 projektu umowy zostanie uszczegółowiona po wyborze przez wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy określono
w projekcie umowy.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Wysokość Zabezpieczenia ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z art.148 ust.1 pt.1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zatrzymane kwoty będą przechowywane na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy,
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, przy czym kwota w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż do 30 po upływie okresu rękojmi .
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Wykaz dokumentacji projektowej.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 4 - Wykaz podobnych zamówień.
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie.
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.JTBS/DI/P /4/07 Załącznik nr 1 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający : Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 1 , 43-600 Jaworzno
Wykonawca : Uwaga: w przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać wszystkich członków konsorcjum.
Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………Telefon……………………………………….. Fax………………………………………………………………..
REGON……………………………………… NIP………………………………………………………………..

1.Nawiązując do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zad. incest pn..” Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Partyzantów w Jaworznie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę :
Cena netto ……………………………… zł
VAT ………………………………zł
cena brutto ………………………………zł
słownie:……………………………………………………………………………………………………………..
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3.Termin związania z ofertą – 60 dni licząc od daty złożenia oferty
4. Wadium w kwocie…………………. zł zostało wniesione w formie………………………………………
…………………….. ( ksero dowodu zostało dołączone do oferty )
5. Oświadczamy, że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach. Jesteśmy świadomi faktu, że w przypadku nie zawarcia
umowy wniesione przez nas wadium podlega przypadkowi.
6.Na przedmiot zamówienia udzielamy……………………. miesięcy.
7.Oferta zwiera ………. kolejno ponumerowanych(e) stron(y)

………………………………………………….
podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

JTBS/DI/P/4/07 Załącznik nr 2 do siwz

Wykaz dokumentacji projektowej
1. projekt budowlany branża budowlana - 1 egz
2. projekt budowlany branża konstrukcyjno-budowlana - 1 egz
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz
4.projekt wew. instalacji branża wod-kan - 1 egz
5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wew.instal.wod-kan. - 1 egz
6.projekt budowlany instalacja centralnego ogrzewania - 1 egz
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wew.inst. co. - 1 egz
8. projekt budowlany instalacja elektryczna - 1 egz
9. szczegółowa specyfikacja techniczna inst.elekt. - 1 egz
10.Projekt budowlany branża drogowa - 1 egz
11. projekt budowlany przyłącz wodociągowy i kanaliz. - 1 egz
12. specyfikacja techniczna przył.wod-kan nr 450-0 - 1 egz
nr 451-1 - 1 egz
nr 452-2 - 1 egz
JTBS/DI/CH/4/07 Załącznik nr 3 do siwz


O Ś W I A D C Z E N I E
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że
1.Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w przekazanej przez
Zamawiającego dokumentacji.
2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponujemy osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
3.Zanajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4.nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn. zm) według którego :
1. Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się :
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności:
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono :
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) spółki jawne których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne,, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu którym mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym przez tych autorów,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie
tych warunków,
4) nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania z ofertą,
…………………………………..dnia…………………… ……………………………………............................. podpis wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela
JTBS/DI/P/4 /07 Załącznik nr 5 do siwz


WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĘ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI :

Lp imię i nazwisko Kwalifikacje Zakres wykonywanych czynności............................................. dnia ......................... .....................................................
podpis wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela


JTBS/DI/P/4/07 Załącznik nr 4 do siwz


WYKAZ ZADAŃ WYKONYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT O PODOBNYM CHARAKTERZE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp NAZWA ZADANIA INWESTOR - ADRES WARTOŚĆ ROBÓT
............................................ dnia ......................... ................................................... podpis wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela

JTBS/DII/P/4/07 Załącznik nr 6do siwz

P R O J E K T
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu …………………………..r. w Jaworznie pomiędzy Jaworznickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Mickiewicza 1 reprezentowanym przez :

Prezesa Zarządu Jaworznickiego TBS sp. z o.o. – mgr inż. Janusza Łacha
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- reprezentowanym(ą) przez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą, wybranym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późniejszymi zmianami, o następującej treści.
§ 1.
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ………………………
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Partyzantów w Jaworznie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną” .
W zakres robót wchodzą :
- budynek mieszkalny wielorodzinny o pow. użytkowej
1 417,00 m2 i kubaturze 6 923,69 m3
- wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
- wewnętrzna instalacja wod-kan
- wewnętrzna instalacja elektryczna
- instalacja teletechniczna, odgromowa
- przyłącza wody i kanalizacji do budynku
- towarzysząca infrastruktura techniczna ( chodniki, miejsca postojowe, murki oporowe, zieleń,
i elementy małej architektury ),

2. Poza w/w zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną
w zakresie koniecznym do realizacji robót jak: tyczenie, bieżąca obsługa w trakcie realizacji inwestycji oraz dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
3. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedłoży szczegółowy harmonogram
rzeczowo-finansowy dla poszczególnych robót, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się 01 lipiec 2007r.
2.Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala na 31.08.2008r.
łącznie z protokołem odbioru końcowego robót.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu umowy zapewnić należyty ład i porządek na terenie budowy oraz przestrzegać przepisy BHP.
Wykonawca zapewni wykonanie przez Kierownika Budowy przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. art.21a

§ 4
1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze socjalno –techniczne
2. Wykonawca ponosi koszty zużycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
Wykonawca zapewni liczniki energii elektrycznej i wody.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń
losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy - Prawo Budowlane (art.10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile do danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy.
§ 6
Strony ustalają formę wynagrodzenia ryczałtowego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustala się
netto na kwotę : ………………….. złotych plus podatek VAT % ……………………….co daje
wartość brutto : ……………………..złotych słownie : ……………………………………………………….

§ 7
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :
- za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego netto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto za dany przedmiot odbioru za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego netto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego netto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 8
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości :
5% wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot umowy, co stanowi kwotę
………………………………..złotych - słownie 00/100
Zabezpieczenie może być wniesione :
- w pieniądzu
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


§ 9
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia ich odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad.
2. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzeniu kompletności i prawidłowości przekazanych dokumentów wymienionych w pkt.4 nin. paragrafu.
4. Wykonawca w chwili zgłoszenia o zakończeniu robót przedłoży n/w dokumenty:
- oryginał dziennika budowy
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlane go z przepisami
Prawa Budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku teren budowy robót.
- protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały
użyte w procesie inwestycyjnym.

§ 10
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji upływa w terminie
36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni
od daty upływu gwarancji, o której mowa w § 10 ust.1 umowy.

§ 11
Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać się będzie fakturami
częściowymi za wykonane i odebrane roboty.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

§ 12
1.Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni po sporządzeniu protokołu odbioru
przedmiotu robót.
2. Faktury będą wystawiane do wysokości 95 % wynagrodzenia ryczałtowego, pozostałe
5 % po dokonaniu odbioru końcowego
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego
faktur wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi
w terminie 30 dni od daty dostarczenia.
4. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego
§ 13
1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego
faktur wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi
w terminie 30 dni od daty dostarczenia.
Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie regulował kolejne należności za wykonane roboty po przedłożeniu przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę należności wobec podwykonawców na
zatrudnienie których uzyskał zgodę Zamawiającego.§ 14
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania w okresach półrocznych, przez cały okres realizacji inwestycji, aktualnych informacji i sprawozdań finansowych o których mowa w części IV pkt.12 i 13 SIWZ i wyraża zgodę na ich przekazywanie do BGK w Krakowie.

§ 15

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian i wymagają sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy.
§ 16
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie uzyskania z Banku kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
§ 17

W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie realizacji robót strony są zobowiązane do następującej czynności:
1. Wykonawca wspólnie z Inwestorem sporządzi protokół inwentaryzacji
wykonywanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca
zabezpiecza przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie
strona, która odstąpiła od umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonywanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia
odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającym.

§ 18
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej od wyrządzonych szkód. Uwierzytelnioną kopię aktualnej na okres prowadzenia robót polisy Wykonawca przedłoży w terminie 5-ciu dni od dnia podpisania umowy.

§ 19
Wykonawca oświadcza, że jego oferta jest kompletna i umożliwi należytą realizację przedmiotu umowy oraz ,że przy jej sporządzeniu zostały wzięte pod uwagę wszystkie zagrożenia i ograniczenia związane z umową, jak również, że uzyskał niezbędne informacje dotyczące czynników mogących mieć wpływ na wartość przedmiotu umowy.§ 20

Wszelkie spory w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się załatwiać polubownie, a w przypadku niemożności ugodowego ich rozwiązania poddadzą je rozstrzygnięciu właściwego Sądu.

§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22
Umowę niniejszą sporządzono w 3 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:......................


WYKONAWCA:........................


Autor: Zarząd JTBS
Źródło: www.jtbs.iap.pl

Zdjęcia